Psycholoog in Roermond

De oplossing is vaak dichterbij dan je denkt

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.  In deze privacy verklaring wordt u geïnformeerd over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Psychologenpraktijk Rensink B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement geven we helder en transparant informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

De praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en we gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologiepraktijk Rensink B.V.  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden  in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

De praktijk  is verantwoordelijk voor al je persoonsgegevens die worden verwerkt zodra je direct ,via Psyned, of via cenzo bent aangemeld. Indien u na het doornemen van ons Privacy regelement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Rensink B.V. is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening en het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over het inplannen van afspraken

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • toestemming van de betrokken persoon;
 • de gegevens verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Psychologiepraktijk Rensink B.V .(maar ook doorverwijzing door PsyNed) of via Cenzo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mail adres
 • Adres
 •  Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • Leefsituatie
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Burger Service nummer
 • Zorgverzekeraar
 • Polisnummer
 • Huisarts gegevens
 • Apotheek gegevens
 • Verwijsbrief.
 • Nummer ID

 

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst
 • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Bewaartermijn:

De praktijk bewaart persoonsgegevens net langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij o.a. gebruik  van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiele) administratie;
 • Het leveren van (anonieme) statistieke gegeven aan SGB;
 • Het declareren van zorgkosten bij de zorgverzekeraar.       
 • Het verzorgen van een mailomgeving die de privacy waarborgt bij informatie-uitwisseling.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Soms is het in het kader van de behandeling belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere behandelaar. Wanneer dit het geval is, dan zal uw behandelaar  van Psychologiepraktijk Rensink B.V. dit met u bespreken en u vragen om een toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen.

 

Binnen de EU

Wij verstekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen ten onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens de Praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Cenzo maakt versleutelde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)..
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan Psychologiepraktijk Rensink B.V. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaat uw psycholoog hierover graag met u in gesprek.

Mochten wij er samen niet uit dan vinden wij dat natuurlijk heel vervelend.

De Cenzo klachten procedure wordt uitsluitend opgestart als de klacht schriftelijk door u zelf wordt ingediend. U kunt u klacht schriftelijk indienen bij Cenzo B.V. : stationsweg 24, 1441 EJ. Purmerend, ter attentie van de klachtenfunctionaris of per e-mail naar info@cenzo.nl. met als onderwerp ‘klacht’. Klachten worden afgehandeld conform de Cenzo-klachten procedure, die u desgewenst kunt opvragen bij Cenzo. Voor informatie over de klachtenprocedure kun u zich ook telefonisch wenden tot de klachten functionaris van Cenzo te bereiken onder telefoonnummer 020-4202999. De klachten functionaris kan u aangeven welke wege u kunt bewandelen bij de afhandeling van uw klacht.

 

Wijzigingen

Psychologiepraktijk Rensink B.V. kan van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy verklaring. De meest actuele privacyverklaring is in te zien op www. Psychologiepraktijkroemond.nl

 

Contactgegevens

Psychologiepraktijk Rensink BV

Steegstraat 5

6041 EA Roermond

06-83211229

www.psychologiepraktijkroermond.nl